Team

Team

 

İbrahim Konya

İbrahim Konya

Broker

+905375524003

ibrahim@limayachting.com

 

Rıfat Başak

Rıfat Başak

Broker

+905337453708

rifat@limayachting.com